Europhone Sp. z o.o.
ul. Forteczna 19A
61-362 Poznań
tel.: 61 873 67 80

mail: sekretariat@europhone.pl

Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000010796, NIP 952-17-41-011, REGON 012993428 kapitał zakładowy 2 550 000 zł opłacony w całości

Europhone Sp. z o.o. jako przedsiębiorstwo powiązane w ramach grupy kapitałowej OEX zaliczana jest do kategorii dużych przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. tj. 2019 poz. 118)
Centrala
Stanowisko
Imię i nazwisko
Email
Biuro Europhone
Sekretariat
sekretariat@europhone.pl
RODO
Stanowisko
Imię i nazwisko
Email
Inspektor Ochrony Danych
Krzysztof Łoś
rodo@europhone.pl