Europhone Sp. z o.o.
ul. Forteczna 19A
61-362 Poznań
tel.: 61 873 67 80
faks: 61 873 67 79

mail: sekretariat@europhone.pl

Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000010796, NIP 952-17-41-011, REGON 012993428 kapitał zakładowy 2 550 000 zł opłacony w całości
Centrala
Stanowisko
Imię i nazwisko
Email
Biuro Europhone
Sekretariat
sekretariat@europhone.pl
RODO
Stanowisko
Imię i nazwisko
Email
Inspektor Ochrony Danych
RODO
rodo@europhone.pl